Az építési főnapló készenlétbe helyezés vagy megnyitása az építtető vagy meghatalmazott feladata.

Mit jelent a készenlétbe helyezés? 

  • Megnyitás előtt készenlétbe kell helyezni minden e-naplót, e- főnaplót és e-alnaplót. A készenlétbe helyezés annyit jelent,  mintha vásárolnánk egy üres építési naplót, aminek egyelőre  csak a címlapját töltjük ki, ezzel rögzítjük, hogy mely  beruházáshoz használható majd fel.
  • A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés megkezdését,   az az építési napló megnyitásával, azaz a munkaterület  átadásával egyidejűleg történik.

Mi a teendő, ha az építtető nem rendelkezik ügyfélkapuval, vagy nem kíván aktívan részt venni az építési napló elektronikus vezetésében?

Minden esetben gondoskodni kell olyan személyről, aki ellátja, az építtető feladatokat. Ezért az alkalmazás ismeri az „építtető meghatalmazottja” szerepkört is.

Az építtető meghatalmazhatja pl:

  • - építési műszaki ellenőralkalmazása esetén - az építési műszaki ellenőrt
  • tetszőleges Ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottat.

Ha az építtető használja az e-építési naplót:

  1. Az építtető ügyfélkapun keresztül lép be az elektronikus építési  napló alkalmazásba. https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/
  2. A belépés után az építtető kitölti a saját adatait
  3. Az alkalmazás létrehozza, az építtető ügyfélkapujához tartozó  NÜJ-t (Napló Ügyfél Jel) 9 jegyű kódot
  4. A meghatalmazott ügyfélkapun keresztül belép az alkalmazásba,  majd készenlétbe helyez egy e-naplót. Az igénylésben meg kell  adnia az építtető adatait is. A papír alapú meghatalmazást vagy  a meghatalmazást tartalmazó szerződést elektronikusan csatolni  kell a készenlétbe helyezési igényléshez. Az építtető adatai  rögzítésre kerülnek az e-naplóban.
  5. A készenlétbe helyezett e-naplóban a meghatalmazott kiosztja,  az építtető szerepkört az építtetői  NÜJ ismeretében. A rendszer  által generált visszaigazoló kódot átadja az építtetőnek. Az  építtető az ismert módon a visszaigazoló kóddal fogadja el a  szerepkörét.
  6. A készenlétbe helyezett e-naplóban a meghatalmazott  szerepkört az építtető visszaveheti, és helyette újat is kioszthat.  A meghatalmazott szerepkör betöltetlensége esetén az  építtetőnek kell ellátnia valamennyi, építtetői szerepkörrel járó  feladatot.